Slide

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky) jsou vydány agenturou AVENTURA provozovanou Martinem Kobrem (IČO 74262297) se sídlem Dolní Adršpach 3, 549 57 Adršpach, Česká republika.

Tyto obchodní podmínky platí pro smlouvy uzavřené mezi objednatelem, popřípadě třetí osobou, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena (dále jen třetí osoba), a agenturou Aventura. Podmínky konkretizují a upřesňují práva a povinnosti mezi agenturou Aventura (jako poskytovatel) a objednatele, případně třetí osoby.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č.513/1991).

 

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Spotřebitel (objednatel služby) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské společnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Objednatel služby (nikoli spotřebitel) – je podnikatel, který užívá služby či nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito službami nebo výrobky.

Poskytovatel služby (dodavatel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje služby nebo dodává kupujícímu výrobky.

Uzavření smlouvy – objednávka objednatele je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu poskytovatele objednateli s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany poskytovatele). Od tohoto momentu vznikají mezi poskytovatelem a objednatelem vzájemná práva a povinnosti. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely. Do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela).

 

III. Informace o uzavřené smlouvě

Veškeré objednávky podané jedním z níže uvedených způsobů jsou závazné. Podáním objednávky objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem upozorněn před vlastním odesláním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Vlastnické právo k dárkovému balíčku přechází jeho převzetím na objednatele, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
Platnost dárkového balíčku je ukončena okamžikem využití objednané služby nebo vypršením doby platnosti 1 roku.
Vyplněním objednávkového formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.aventura.cz , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně jedné ze smluvních stran, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je poskytovatelem služeb archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a objednatel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat, případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.aventura.cz a je tak umožněna jejich archivace objednatelem.

 

IV. Ochrana osobních údajů

Agentura Aventura, provozovatel internetových stránek www.aventura.cz, se zavazuje respektovat a chránit Vaše soukromí. Postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Osobní a fakturační údaje a osobní údaje příjemce těchto služeb (pokud je příjemcem těchto služeb jiná osoba než objednatel), potřebné pro komunikaci s těmito osobami budou použity výhradně pro účely plnění smlouvy uzavřené na poskytnutí služeb, včetně rezervace těchto služeb nebo jejích změn.
Objednatel služeb tímto souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních údajů, tedy titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, email, adresa a také fakturační údaje mohou být použity agenturou Aventura k výše uvedenému účelu a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému na dobu časově neomezenou.
Objednatel, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Agentura Aventura si vyhrazuje právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách – slevy, akce apod. Agentura Aventura se zavazuje, že osobní a fakturační údaje neposkytne třetí straně.

 

V. Objednání zboží a služeb

Objednaným zbožím je dárkový balíček, který obsahuje dárkový poukaz, jenž opravňuje držitele k plnému využití daných služeb.

Objednávku je možné učinit telefonicky, e-mailem či prostřednictvím internetu na adrese www.aventura.cz. Těmito způsoby učiněná objednávka je závazným návrhem objednatele na odebrání dárkového balíčku specifikovaného v objednávce, za podmínek v ní a v těchto obchodních podmínkách uvedených. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil se zněním podmínek, jejich znění rozumí a výslovně souhlasí s rozsahem objednané služby nebo s pravidly, za nichž bude rozsah služby zákazníkem určen následně po uzavření smlouvy.

Potvrzení přijetí objednávky následuje e-mailem.

Způsob převzetí dárkového balíčku
Agentura Aventura se zavazuje dodat dárkový balíček objednateli nebo třetí osobě uvedené v objednávce na místo uvedené v objednávce. Místem dodání je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce nebo dalších výše uvedených možnostech realizace objednávky. Za doručení dárkového balíčku zákazníkovi se považuje jeho převzetí zákazníkem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Zákazník svým podpisem stvrzuje převzetí dárkového balíčku od dopravce.

Plnění služeb definovaných v dárkovém balíčku
Objednaná a zaplacená služba bude poskytnuta držiteli dárkového certifikátu, který je obsažen v dárkovém balíčku nebo osobě uvedené při rezervaci termínu. Dárkový certifikát může být převeden na další osobu, přičemž převádějící certifikátu je povinen informovat nového oprávněného z dárkového certifikátu o právech a povinnostech plynoucích ze smlouvy, kterou on nebo objednatel služeb uzavřel s agenturou Aventura, a to až do chvíle, kdy oprávněná osoba uplatní vůči poskytovateli služeb popsaných v dárkovém balíčku nárok na poskytnutí služeb.

Platnost dárkového balíčku
Platnost dárkového balíčku a poukazu v něm obsaženém je přesně 12 měsíců ode dne vystavení poukazu. Po vypršení této lhůty si agentura Aventura vyhrazuje právo nevytvořit rezervaci termínu na základě propadlého poukazu. Platnost poukazu lze prodloužit na dalších 6 měsíců za cenu 200 Kč. Prodloužení je nutné dohodnout telefonicky nebo e-mailem nejpozději v den propadnutí poukazu.

 

VI. Rezervace, storno rezervace

Rezervace termínu
Rezervace termínu a místa konkrétní aktivity musí být sjednána s agenturou Aventura do data vypršení platnosti certifikátu, který je součástí dárkového balíčku. Po uplynutí této lhůty ztrácí objednávající nárok na poskytnutí uvedené služby, a to bez nároku na jakoukoli náhradu, pokud s ním nebude dohodnuto jinak. Rezervací termínu a místa konání aktivity se agentura Aventura zavazuje zabezpečit objednávajícímu nebo osobě uvedené v objednávce služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě vyplývající z objednávky. Rezervace je závazná. Je nutné, aby objednávka termínu a místa konání byla provedena nejméně dva týdny před samotným uskutečněním zážitku.

Storno rezervace
a. ze strany agentury Aventura
Rezervaci je možné zrušit nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby. Objednatel má právo sjednat si termín nový. Platnost certifikátu se v tomto případě prodlužuje o dobu, která již z jeho platnosti uplynula (od počátku platnosti do dne zrušení rezervace ze strany poskytovatele).

Při zrušení rezervace kvůli nepřízni počasí (pokud má vliv na uskutečnění objednané služby) má objednatel dárkového balíčku právo pouze na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu bez náhrady škody. V případě zásahu vyšší moci (živelná pohroma, úmrtí, atd.) se domluví náhradní termín bez jakýchkoliv sankcí.
Při zrušení rezervace z důvodu technických nebo zdravotních problémů na straně provozovatele má agentura Aventura právo na zrušení rezervace termínu. Objednatel dárkového balíčku má právo pouze na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu bez náhrady škody. U pobytových zážitků platí specifické storno podmínky. Jejich znění je vždy uvedeno na průvodním dopise, který je součástí objednaného zážitku.

b. ze strany objednávajícího
Rezervaci je možné zrušit nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným temínem poskytnutí služby a sjednat v rámci platnosti certifikátu termín nový. Pokud je rezervace zrušena později, má zákazník taktéž možnost sjednat si nový termín, je však v takovém případě povinen uhradit prokazatelně vynaložené náklady dodavatele služby spojené s původní rezervací, a to maximálně do výše ceny objednané služby. U pobytových zážitků platí specifivké storno podmínky. Jejich znění je vždy uvedeno na průvodním dopise, který je součástí objednaného zážitku.

 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

Čerpání veškerých zážitků se zákazník účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Zejména z důvodů bezpečnosti zákazníka a dalších osob nacházejících se v místě poskytnutí zážitku může být poskytnutí zážitku podmíněno akceptací smluvních podmínek dodavatele zážitku.
Zákazník je povinen posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybrané aktivity. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce u každé takové služby a dále jsou uvedeny v informacích, které jsou nedílnou součástí každého dárkového balíčku nebo na internetových stránkách www.aventura.cz.

Zákazník je povinen obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokladů bude zákazníkovi oznámen nejpozději při rezervaci. Agentura Aventura nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů.
Uskutečnění některých nabízených služeb je závislé na počasí. Pokud bude termín čerpání zážiku ze strany agentury Aventura nebo dodavatele zážitku zrušen z důvodu nepříznivého počasí, má zákazník, který měl daný zážitek v tomto termínu rezervován, právo na poskytnutí zážitku v jiném náhradním termínu. Náhradní termín zážitku bude v tomto případě dohodnut se zákazníkem a dodavatelem zážitku na nejbližší možný termín

Příjemce služby má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo konání aktivity. Pokud tak neučiní, je zážitek považován za vybraný bez jakékoliv náhrady škody.

Zákazník má povinnost zajistit doprovod a dohled dospělé osoby při účasti osoby mladší 15 let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let (bez doprovodu).
Zákazník je oprávněn si za sebe zajistit kdykoliv před poskytnutím služby náhradníka. Této osobě pak musí být předán poukaz a náhradník musí splňovat podmínky uvedené v informacích k dané aktivitě.

Agentura Aventura se zavazuje prostřednictvím třetí strany (dodavatele) zajistit na místě uskutečnění zážitku odpovědnou osobu (dále jen instruktor), která proškolí zákazníka a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.
Zákazník odpovídá za škody, které způsobí dodavateli služeb v rámci jejich čerpání při nedodržení pokynů instruktora, s kterými byl seznámen před uskutečněním služby.

 

VIII. Cena a platební podmínky

1. Cena poskytovaných služeb
Smluvní strany se dohodly na ceně objednaných služeb, které zprostředkuje agentura Aventura a které budou poskytnuté zákazníkovi, přičemž tato cena je uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo sdělena telefonicky při telefonické objednávce. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na internetové adrese www.aventura.cz (K balíčku bude přiložena faktura se splatností 10 dnů, která může být uhrazena převodem z účtu nebo na poště.). V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby společnosti Aventura na účet dorazila plná dohodnutá cena služeb.
Způsob úhrady ceny je zákazníkem zvolen v objednávce, a to buď doručení poukazu dobírkou nebo bezhotovostní převod či hotovostní vklad na bankovní účet uvedený ve faktuře ve lhůtě 10 dnů od doručení faktury zákazníkovi.

2. Zpoplatnění dopravy
K ceně poskytované služby (viz. předcházející odstavec) bude připočten paušální poplatek za doručení dárkového balíčku, stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky:
a. Doručení Českou poštou doporučeně - 108,- Kč s DPH (do dvou pracovních dnů ode dne odeslání).
b. Doručení Českou poštou doporučeně na dobírku - 132,- Kč s DPH (do dvou pracovních dnů ode dne odeslání).

3. Balné
Balné je již zahrnuto v ceně za dopravu.

4. V případě prodlení příjemce s úhradou jakéhokoli finančního závazku vůči poskytovateli, vyplývajícího ze smluvního vztahu, vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky a od 15. dne prodlení ve výši 0,5 % denně z dlužné částky do zaplacení.

5. Změna ceny služeb dárkových balíčků
Agentura Aventura je oprávněna jednostranně zvýšit cenu dárkového balíčku v případě, že dodavatelé služeb zvýší ceny svých služeb minimálně o 10 %. Jednostranné zvýšení ceny služeb musí agentura Aventura oznámit kupujícímu do 20. dne před započetím služby, nejpozději však v okamžik rezervace termínu a místa služby. Zvýšení ceny dle tohoto článku je kupující povinen zaplatit společnosti Aventura ve lhůtě, kterou Aventura kupujícímu písemně oznámí. Pokud zvýšení ceny služeb přesáhne 10 % celkové ceny služeb, má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo je oprávněn si vybrat jinou službu v nabídce, která odpovídá původní ceně zakoupeného dárkového balíčku.

 

IX. Dodání zboží

Zboží je standardně zasláno externím dopravcem (Česká pošta) na dobírku nebo bez dobírky. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, kontaktuje ho telefonicky nebo mu zanechá ve schránce lístek s telefonním číslem pobočky (v případě doručovatele České pošty), do jehož regionu adresát patří. Po dobu 7 dnů leží zásilka kupujícího na pobočce dopravce (v případě doručovatele České pošty).

 

X. Odstoupení od smluvního vztahu

1. Agentura Aventura může odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a. V případě zrušení poskytování služeb externími dodavateli. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerého zaplaceného plnění, případně na poskytnutí služby v podobě jiné aktivity v hodnotě původně sjednaných služeb. O zrušení služeb je agentura Aventura povinna zákazníka informovat nejpozději při rezervaci.
b. Z důvodu závažného porušení povinnosti zákazníka, stanovených touto smlouvou, a to bez nároku na další plnění.
c. Agentura Aventura může odstoupit od smlouvy bez náhrady škody v případě vypršení platnosti dárkového balíčku. Po propadnutí lze certifikát podloužit na dalších 6 měsíců za jednotný poplatek 200 Kč. Prodloužení je nutné dohodnout telefonicky nebo e-mailem nejpozději v den propadnutí certifikátu

2. Objednatel, případně příjemce služby má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a. V případě porušení povinnosti agentury Aventura.
b. Objednatel, který je spotřebitelem má právo dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí certifikátu.

 

XI. Změna smluvních podmínek

Informace ohledně specifikace zážitku, obsažené v informačním letáčku, jež je součástí dárkového balíčku, jehož poskytnutí se agentura Aventura zavazuje zákazníkovi zprostředkovat, odpovídají situaci známé agentuře Aventura v době tisku těchto podmínek.
Agentura Aventura si vyhrazuje právo na změnu všeobecných smluvních podmínek, za nichž se zavazuje zákazníkovi poskytnutí zážitku u jeho dodavatele zprostředkovat. O této změně se agentura Aventura zavazuje zákazníka informovat. Zákazník má však právo na poskytnutí zážitku v rozsahu a kvalitě dle specifikace v dárkovém balíčku.

 

XII. Reklamace

1. Agentura Aventura je povinna zajistit osobě uvedené v objednávce poskytnutí služeb specifikovaných v dárkovém balíčku v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
2. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, musí zákazník uplatnit stížnost na nedostatky písemně u agentury Aventura bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti dnů od provedení služby.
3. Agentura Aventura je povinna oznámit zákazníkovi své stanovisko k porušení povinností nejpozději do 30 dnů od doručení písemného uplatnění.
Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem spotřebitele. Po jejím uplynutí má spotřebitel právo zejména na odstoupení od smlouvy nebo na slevu z ceny.
4. Poskytovatel vydá zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále poskytovatel vydá zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace poskytovatel zákazníkovi vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
5. Zákazník má právo na úhradu veškerých nutných nákladů spojených s uplatněním reklamace.
6. V případě, že zákazník uplatní řádnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má zákazník právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1.6.2008
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním objednávkového formuláře kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.aventura.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.
4. Veškeré textové, obrazové či zvukové informace na stránkách www.aventura.cz jsou výhradním majetkem poskytovatele nebo jsou využívány se souhlasem osoby, jež je přímým poskytovatelem příslušné služby. Jakékoliv využití těchto informací bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele je zakázáno.
5. Pokud na našich internetových stránkách www.aventura.cz uvádíme odkaz na internetové stránky, jejichž správcem je jiná osoba, nepřebíráme jakoukoliv odpovědnost za obsah takových internetových stránek.
6. Fotografie použité v informačních materiálech k jednotlivým službám jsou pouze informační, auta, stroje, vybavení a okolí se mohou ve skutečnosti lišit.